Uspostava katastarske arhive Općine Centar Sarajevo

S ciljem stalnog unapređenja kvaliteta usluga koje katastar sarajevske Općine Centar pruža svojim korisnicima, tokom ove godine Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina je realizovala prvu fazu digitalizacije katastarskih podataka Općine Centar.

Digitalizovane baze podataka su zasnovane na Oracle tehnologiji, koju koriste mnoge katastarske i zemljišno-knjižne službe u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona.

Osim novih baza podataka, u koje je uneseno 4.000 skeniranih katastarskih predmeta, firma GAUSS d.o.o. razvila je i novu web aplikaciju koja omogućava službenicima katastra Općine Centar pristup katastarskim podacima putem interneta. Pomenuti sistem odlikuje efikasno upravljanje arhivskim katastarskim dokumentima, centralizacija i koordinacija arhivskih zemljišnih podataka, a zbog jednostavnog pristupa cjelokupnoj arhivi povećana je efikasnost službenika u radu sa korisnicima usluga katastra Općine Centar. Također je omogućeno pretraživanje po katastarskoj općini i parceli, posjedovnom listu, ličnim podacima korisnika, broju promjene i drugim relevantnim podacima, što do sada nije bilo moguće. Uposlenicima katastra Općine Centar su predstavnici firme GAUSS održali prezentaciju novog sistema i rada sa novim bazama podataka.

Originalna vijest na službenoj stranici Općine Centar: http://www.centar.ba/novost/10236/digitalizacija-katastra-opcine-centar