Obavjest o odbrani doktorske disertacije

"RAZVOJ MODIFIKOVANOG PARETO BAZIRANOG GENETIČKOG ALGORITMA ZA RIJEŠAVANJE GEOPROSTORNIH VIŠECILJNIH OPTIMIZACIONIH PROBLEMA"
Kandidat mr.sci. Mirza Ponjavić, dipl.ing.geod.
Odbrana će se održati na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu
(Zmaja od Bosne b.b. Kampus Univerziteta – bivša kasarna Maršal Tito)
dana 06.maja 2009. (srijeda) u 10.00 sati, pred komisijom:

Predsjednik:

 • Dr.sci. ADNAN SALIHBEGOVIĆ, dipl.ing.el., redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
  uža naučna oblast: Tehnička informatika i procesno računarstvo

Članovi:

 • Dr.sci. ZIKRIJA AVDAGIĆ, dipl.ing.el., vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, član
  uža naučna oblast: Vještačka inteligencija
 • Dr.sci. AMIR NUHANOVIĆ, dipl.ing.el., docent Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, član
  uža naučna oblast: Numeričke i optimizacione metode u inžinjeringu
 • Dr.sci. DUŠAN KOGOJ, dipl.ing.geod., vanredni profesor Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani, član
  uža naučna oblast: Niža geodezija i inženjerska geodezija
 • Dr.sci. DUŠAN PETROVIČ, dipl.ing.geod., docent Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani, član
  uža naučna oblast: Kartografija