DocumentPlanner

Gauss DocumentPlanner je web aplikacija koja je namjenjena za automatizaciju aktivnosti općinskih službi za prostorno planiranje i urbanizam. Aplikacija je razvijena s ciljem da se ubrza i olakša često veoma složen i dugotrajan proces izdavanja različitih saglasnosti, kao što su urbanistička, građevinska i upotrebna.

Web aplikacija Gauss DocumentPlanner omogućava jedan logičan radni tok od zaprimanja zahtjeva, praćenja promjena statusa predmeta do izdavanje rješenja ili odbijanja zahtjeva.

Prednosti korištenja Gauss DocumentPlanner web aplikacije jesu:

 • Automatizovana evidencija dokumenata koje stranka prilaže;
 • Izdavanje Potvrde o predaji podneska;
 • Praćenje opterećenosti pojedinih službenika;
 • Praćenje efikasnosti obavljanja zadataka kroz modul Dashboard;
 • Jednostavno vođenje predmeta i mogućnost kolaboracije na istom kroz modul Zadaci;
 • Praćenje zadataka kroz modul Kalendar;
 • Mogućnost vraćanja i preraspodjele predmeta;
 • Poseban modul za štampanje omogućava generisanje predefinisanih dokumenata (Rješenja, Zahtjevi, …) kao krajnjih rezultata obrade predmeta. Dokumenti se kreiraju na osnovu podataka unesenih u bazu kroz obradu predmeta;
 • Kreiranje raznih statističkih izvještaja, kao što su efikasnost rada službenika, status predmeta, vrijeme provedeno na obradi predmeta i dr., još je jedna mogućnost ove aplikacije;
 • Mogućnost odbacivanja/poništavanja predmeta;
 • Mogućnost praćenja toka predmeta kroz jednostavan dijagram koji obuhvata radnje i bitne datume vezane za taj predmet;
 • Komunikacija među službenicima omogućena je kroz sistem poruka i obavijesti (zadataka);
 • Evidencija žalbe i tužbe tokom obrade te kroz izmjene statusa predmeta;
 • Validacija podataka;
 • Poseban modul za arhiviranje predmeta;
 • Mogućnost obnavljanja predmeta;
 • Alati za pretragu podataka;
 • Transparentnost podataka;
 • Višejezičnost aplikacije i urneka.

Integralno rješenje

 • Jednostavno pokretanje i praćenje toka predmeta;
 • Evidencija dokumenata koje stranka prilaže;
 • Praćenje opterećenosti službenika;
 • Kriranje statističkin izvještaja;
 • Komunikacija među službenicima omogućena je kroz sistem poruka i obavjesti (zadataka);
 • Alati za pretragu podataka;
 • Mogućnost saradnje više službenika na jednom predmetu kroz modul Zadaci;
 • Praćenje zadataka kroz modul Kalendar;

Arhitektura sistema:

Gauss Document Planner je Web baziran Document / Content Management sistem.

U osnovi, to je Collaboration System, koji ima sljedeće komponente:

 • Sistem za saradnju svih uposlenih putem baze podataka;
 • Generisanje zadataka i obaveza;
 • Sistem poruka;
 • Dijeljeni kalendar;
 • Sistem izvještavanja;
 • Višekorisnički rad na dokumentima;
 • Implementiran u skladu sa uputstvima za kancelarijsko poslovanje;
 • Moduli DocumentPlannera:
 • DocumentPlanner.UserPage, za pregled zadataka i administraciju;
 • DocumentPlanner.Case, za vođenje predmeta;
 • DocumentPlanner.CaseView, za upravljanje predmetima;
 • DocumentPlanner.Customer, za upravljanje strankama;
 • DocumentPlanner.Task, modul za upravljanje zadacima;
 • DocumentPlanner.Status, za nadzor statusa predmeta;
 • DocumentPlanner.Messaging, modul za internu komunikaciju;
 • DocumentPlanner.Calendar, kalendar za organizaciju poslovanja;
 • DocumentPlanner.Dashboard, za grafičku prezentaciju;
 • DocumentPlanner.Statistic, za generisanje statističkih izvještaja;
 • DocumentPlanner.Reporting, za generisanje izvještaja i dokumenata.

Tehnologija DocumentPlanner-a je Oracle Spatial server koji omogućava pristup OCI ili ODBC konekcijom drugim GIS programima. Ovo rješenje se putem W3C kompatibilnih web servisa (XML, WSDL, SOAP) za razmjenu podataka sa drugim dijelovima informacionog sistema, lako uvezuje sa drugim aplikacijama, koje mogu na jednostavan način preuzimati podatke o prostornim ili neprostornim podacima.

Bitne osobine arhitekture:

 • Web aplikacija
 • Neograničen broj korisnika
 • Puna integracija sa Office / GIS / CAD
 • Informacioni sistem u bazi podataka
 • Multimedijalni infomacioni sistem
 • Prostorni podaci
 • Slike
 • Video

Gauss DocumentPlanner 2.5 radi sa Oracle Database 11g Release 2, kao i podržava Oracle Weblogic Server 11g R1, Oracle Linux 5.5 ili 6, Oracle Exadata Database hardver i Oracle Exalogic Elastic Cloud rješenje.

Za instalaciju potrebni su sljedeći preduvjeti:

 • Oracle Database 11g Release 2
 • 2 Gb RAM
 • Oracle APEX 4.1
 • Oracle Open Office 3.3

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na ab.ssuagnull@selas ab.ssuagnull@troppus