LUPIS

LUPIS—LandUse and Planning Information System

Jedinstveni informacioni sistem u oblasti prostornog planiranja, korištenja zemljišta i zaštite prostora na svim nivoima.

 • interaktivna razmjena informacija, efikasnije pretraživanje i analiza baza podataka, nadzor nad procesima i pojavama u prostoru u cilju donošenja odgovarajućih odluka,
 • povećanje produktivnosti i efikasnosti u procesu prostornog uređenja i planiranja uz sman-jenje troškova koordinacije i komunikacije među subjektima,
 • unapređenje općeg kvaliteta procesa planiranja i uređenja prostora, te kvaliteta pojedinih odluka,
 • povećanje mogućnosti analize, te monitoringa uticaja na cjelokupnom prostoru korištenjem aktuelnih informacija o privredi, energetici, saobraćaju i ostalim granama.

Kompletan informacioni sistem sa WebGIS komponentom je zasnovan na Oracle tehnologiji:

 • Server baze podataka: Oracle DataBase 11g
 • Aplikativni server: Oracle WebLogic Server
 • WebGIS server: Oracle MapViewer
 • Razvojno okruženje: Oracle Application Express
 • Sistem je potpuno otvoren, korisnik (općina, kanton, entitet) dobiva punu licencu baze podataka i aplikativnog servera, što mu omogućava dalji razvoj i uvezivanje sistema.
 • Sistem je neovisan o bilo kojem GIS softveru, korisnik može nastaviti koristiti već nabavljeni GIS softver bilo kojeg proizvođača ili može izabrati da se implementira potpuno funkcionalni WebGIS, baziran na Oracle tehnologiji.
 • Sistem je prilagodljiv pomoću Oracle APEX tehnologije, korisnik sam može izvršiti promjene u prikazu formi i izvještaja ili kreirati nove na osnovu predefinisanih predložaka.

 

INFORMACIONI SISTEM (GIS) ČINE PODACI O:

 1. ažurnim digitalnim geodetsko-topografsko-kartografskim podlogama u državnom koord. sistemu,
 2. prostornom planu Federacije i drugim planskim dokumentima Federacije,
 3. prostornim planovima kantona, odnosno općina,
 4. prirodnim resursima sa kvalitativnim i kvantitativnim obilježjima i sl.,
 5. stanovništvu,
 6. infrastrukturnim sistemima,
 7. graditeljskom i prirodnom naslijeđu i posebno zaštićenim prostorima,
 8. ugrožavanju okoliša (bespravno građenje, zagađenje tla, vode, zraka),
 9. područjima gdje je opasnost od posljedica prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda, katastrofa i ratnih djelovanja posebno izražena (seizmičke karakteristike terena, poremećaji u stabilnosti tla, plavna područja, područja ugrožena mogućnošću izbijanja požara, područja izložena mogućem uticaju tehničkih katastrofa i prekomjernom zagađenju zbog havarije u pogonima i sl.),
 10. kadrovima i pravnim licima koja se bave poslovima u oblasti planskog uređenja prostora,
 11. privredi,
 12. društvenim djelatnostima,
 13. turizmu,
 14. komunalnim djelatnostima,
 15. građevinskom zemljištu i
 16. drugi podaci koji su od značaja za planiranje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema.

Arhitektura sistema:

Gauss LUPIS je WebGIS rješenje za informacioni sitem koji upravlja zemljištem. Rješenje se sastoji od sljedećih dijelova:

 • LUPIS.Portal koji predstavlja WebGIS rješenje sa korisničkim interfejsom i njegovih integrativnih komponenti:
 • LUPIS.Portal.InputForm, za unos podataka u pripremljenim formama,
 • LUPIS.Portal.Report, za generisanje izvještaja na osnovu predložaka,
 • LUPIS.Portal.MapWindow, za prikaz trenutne karte,
 • LUPIS.Portal.LayerControl, za prikaz radnih prostora i tabela/slojeva,
 • LUPIS.Portal.Legend, za prikaz legendi,
 • LUPIS.Portal.Search sa jednostavnim interfejsom traženje i filtriranje podataka,
 • LUPIS.Portal.StatusBar sa prikazom informacija o koordinatama trenutnog položaja kursora ili razmjere karte,
 • LUPIS.Portal.Toolbar, sa alatima za dodavanje, editovanje i brisanje objekata, mijenjanje stila prikaza, mjerenje i štampanje.

Kompletno rješenje se temelji na centralnoj Oracle bazi podataka i je UML modelu podataka. Ovdje se koristi Oracle Spatial opcija baze podataka kako bi se postigla potpuna GIS funkcionalnosti, i implementiran je skup topoloških pravila.

Za razvoj sistema koristi se Oracle Application Express koji predstavlja brzi razvojni alat (Rapid Development Tool) za Web aplikacije na Oracle bazi podataka. To znači da ne zahtijeva instalaciju softvera na klijentu. Koristi se Oracle MapViewer koji je J2EE servis za renderisanje karte korištenjem prostornih podataka kojim upravlja Oracle Spatial.

Zahvaljujući ovakvoj arhitekturi LUPIS-a, moguće je imati puni informacioni sistem u bazi podataka i učiniti administraciju sistema jednostavnijom i učinkovitijom.

Gauss LUPIS 3.5 radi sa Oracle Database 11g Release 2, kao i podržava Oracle Weblogic Server 11g R1, Oracle Linux 5.5 ili 6, Oracle Exadata Database hardver i Oracle Exalogic Elastic Cloud rješenje.

Za više informacija molimo kontaktirajte nas na ab.ssuagnull@selas  ab.ssuagnull@troppus