Gauss uspješno realizovao projekat uspostave GIS-a u Ministarstvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona

Dana 02.06.2014 godine predstavnici firme „Gauss“ d.o.o. Tuzla Dr.Sc. Mirza Ponjavić, Dr.Sc. Almir Karabegović i Mr.Sc. Elvir Ferhatbegović održali su završnu prezentaciju projekta “Jačanje kapaciteta putem uvođenja GIS metodologije rada” koji je implementiran u Ministastvu za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona a u skladu sa ugovorom.

Projekat je financijski podržan od strane resornog Ministarstva i Švicarske agencije za razvoj i saradnju. Opšti cilj projekta je bio unaprijeđenje tehničkih i ljudskih kapaciteta u resornom Ministarstvu, kako bi efikasnije djelovali u pogledu pružanja usluga javnom i privatnom sektoru i na taj način doprinjeli boljoj implementaciji zakona, jačanju administrativnih kapaciteta za bolju povezanost sa nižim i višim nivoima vlasti te stvaranju uslova za praćenje i implementaciju programa i projekata iz sektora zaštite okoliša. Prilikom odvijanja projekta uspješno su okončane planirane aktivnosti:

  • Izrada programskog dokumenta za uspostavu i razvoj GIS-a za potrebe Ministarstva, općina te ostalih institucija na svim nivoima vlasti,
  • Nabavka opreme za rad na GIS-u,
  • Izrada baze podataka sa dva pilot modula za oblast zaštite okoliša i prostornog uređenje,
  • Obuka uposlenih za rad na GIS-u.

Uspostavljanjem geoinformacionog sistema i formiranjem jedinstvene baze podataka ostvarit će se racionalizacija, integracija i optimizacija odlučivanja u dva odjeljenja unutar Ministarstva tj. Odjeljenja za urbanizam, prostorno uređenje i građenje i Odjeljenja za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti. Pored neposrednog korisnika projekta od strane resornog Ministarstva, sekundarni korisnici su javni i privatni sektor, kao što su općine, javna i privatna preduzeća, javna komunalna preduzeća, federalni nivoi vlasti i ostali korisnici. Ovim projektom realizovan je pilot modul iz oblasti prostornog planiranja i pilot modul iz oblasti zaštite okoliša.

U okviru modula prostornog planiranja stvaraju se pretpostavke za kvalitetnije upravljanje prostorom, informativno povezivanje sa bržim protokom informacija, planiranje i donošenje odluka i provođenje zakona i propisa.

Osnovna namjena modula iz oblasti zaštite okoliša je stvaranje pretpostavki za kvalitetnije prikupljanje, obradu i analizu podataka iz oblasti zaštite okoliša i stvaranje preduslova za bolji monitoring u pravcu djelovanja na smanjenja pojava zagađenja tla, zraka i vode.

Prezentacij