Sarajevo Gas

Implementacija projekta geoinformacionog sistema za projektovanje, razvoj i održavanje gasne infrastrukture na području Kantona Sarajevo.

KJKP SarajevoGas d.o.o. sa partnerom Gauss d.o.o. GeoInformacioni Sistemi je pokrenuo projekat nadgradnje i proširenja geoinformacionog sistema za projektovanje, razvoj i održavanje gasne infrastrukture na području Kantona Sarajevo.

Gauss d.o.o. će, osim isporuke programske opreme i usluga, u narednih 6 mjeseci raditi sa IT stručnjacima iz SarajevoGasa na daljem razvoju GIS infrastrukture. Ovim projektom će se u prvoj fazi unaprijediti sistem za podršku prostornog odlučivanja, i to na nivou sektora za razvoj, sektora za marketing i sektora za distribuciju, sa planom da se nakon njene uspješne realizacije uspostavi GIS Intranet na nivou cijelog preduzeća.

Unaprijeđeni sistem treba da omogući integraciju uobičajenih operacija sa bazom geoprostornih podataka kao što su pretraživanja, prostorni upiti ili geostatističke analize, koristeći  prednosti vizualizacije i prostorne analize.  Pored mogućnosti efikasnog upravljanja kompletnom infrastrukturom, nova GIS arhitektura treba zadovoljiti i standarde efikasnog servisiranja kako uposlenika širom organizacije, tako i građanstva.U okviru ovog projekta, predviđena je i konverzija postojećih baza podataka iz različitih formata u centralnu bazu podataka, što će omogućiti svim korisnicima pristup podacima u realnom vremenu.Bitan aspekt ovog projekta je i edukacija. Predviđeno je da više od 20 korisnika prođe odgovarajuće tečajeve i certificira se za GIS tehnologije. Takođe IT tim iz SarajevoGas je obučen za održavanje centralne baze podataka.